artykuł nr 1

O B W I E S Z C Z E N I E


O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów


o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Nr 2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 z późn.zm.), oraz art. 54 ust 2 w związku z art.39 ust 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z późn.zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zmiany studium, w dniach od 20 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, pokój nr 5, w godzinach od 8ºº do 14ºº.

Ponadto projekt wraz z prognozą zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Opatów: http://www.bip.umopatow.pl

Dyskusja publiczna, nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium, odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, o godzinie 10ºº.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.54 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wykładanych dokumentach, może wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2017 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w formie:
- pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie: 27-500 Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34.
- ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: opatow@umopatow.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium oraz o opracowaniu ekofizjograficznym  wykorzystanym do niniejszej zmiany studium.

 
Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów