artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 marca 2018 roku

Zaproszenie

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 grudnia 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

  Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

  a) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2019 rok,

  b) zatwierdzenia planu pracy na rok 2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie,

   c) przyjęcia planu pracy  na rok 2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie,

 d) przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie,

 e) przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady  Miejskiej w Opatowie,

  f) przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie,

  g) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok,

  h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018 – 2035,

   i) ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na  lata 2019 – 2023,

   j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole  i w domu’’ na lata 2019 – 2023,

  k) przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Opatów na 2019 rok’’.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2019 rok:

 a) przedstawienie projektu budżetu Gminy Opatów na 2019 rok przez Skarbnika Gminy  Opatów,

  b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  opinii  o projekcie uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2019 rok,

   c) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy

  Opatów na 2019 rok,

d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2019 rok,

 e) dyskusja,

 f) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, 

   g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2019 rok,  

h) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii  o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatów na lata 2019 – 2035,

   i) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019 –  2035.

 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

(mgr Marcin Słapek)