artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 14.11.2019 na żądanie USŁUGI PROJEKTOWE  mgr.inż. Grażyna Stypa , ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce , została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dn 63x5,8 PE100  SDR 11 długości około 600,00 mb  na działkach455, 454 ,453, 676, 452, 449, 450 w miejscowości Strzyżowice oraz na działkach 754, 635/1, 634, 633, 602/1  w miejscowości Kobylany

Burmistrz  Miasta i Gminy  

  /-/ Grzegorz Gajewski