artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 23 stycznia 2019 roku

Zaproszenie

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą
Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 23 stycznia 2019 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

  Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji Rady.

  5. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie dotycząca pomocy żywnościowej kierowanej

  do mieszkańców gminy Opatów wynikającej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

  2014 – 2020 (PO PŻ) realizowanego w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej

Potrzebującym oraz pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, wynikająca
z programu rządowego, w oparciu o dane za rok 2018.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

b) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok, 

   c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok,

  d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów

  na lata 2019 – 2035,

e) wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu

  finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

  dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla

   których organem prowadzącym jest Gmina Opatów,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,

g) określenia warunków   udzielenia   bonifikaty od  opłaty za  przekształcenie prawa  

   użytkowania wieczystego gruntów   zabudowanych na  cele  mieszkaniowe  
w prawo własności tych gruntów,

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z działalności za okres pomiędzy sesjami.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

(  mgr Marcin Słapek  )