artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2020 roku

Zaproszenie

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 lutego 2020 roku ( tj. piątek ) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

  Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji Rady.

  5. Sprawozdanie z działalności Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie od 1 stycznia 2019 rok

  do 31 grudnia 2019 roku oraz planowane działania Opatowskiego Ośrodka Kultury na rok 2020,

 a) dyskusja

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie

  za okres 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, z uwzględnieniem programu działania Biblioteki na

  rok 2020,

a) dyskusja

7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

  Alkoholowych w 2019 roku,

   a) dyskusja

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok

  2019 w Gminie Opatów,

  a) dyskusja

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta

   Opatowa,

  b) przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/19, położonej

w Opatowie,

c) wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

  oznaczonej numerami ewidencyjnymi 185/6, 185/7, 185/8, 186/6, 186/7, 186/8, położonej 

w Opatowie,

   d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym

 jednorodzinnym, położonej w Opatowie przy ul. Starowałowej 35,

 e) zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach

 wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenia kryteriów

  sprzedaży tych lokali,

   f) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok,

   g) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok,

   h) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok,

   i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów

na lata 2020 – 2035.

  10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z działalności za okres pomiędzy sesjami.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

  13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506
 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Opatowie

(  mgr Beata Wrzołek  )