artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2020 roku

Zaproszenie

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 września 2020 roku ( tj. piątek ) o godz. 11.00 w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie ( sala widowiskowa ).

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad  sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Opatowie.

5. Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie w zakresie świadczonej opieki medycznej za 2019 rok,

a) dyskusja

6. Informacje dotyczące przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów –  publicznych szkół podstawowych oraz Przedszkola Publicznego w Opatowie do roku szkolnego  2020/2021,

a) dyskusja

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opatów i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku,

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  w sprawie opinii o informacji o przebieg  wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatów za I półrocze 2020 roku,

b) dyskusja

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za 2019 rok,

b) uchylenia uchwał w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów,

c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok,

d) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020 – 2035,

f) wyrażenie zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 78/1, położonej w Tudorowie,

g) przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem  ewidencyjnym 497, położonej w Kobylanach,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowanie nieruchomości na rzecz Powiatu Opatowskiego,

i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  z działalności za okres pomiędzy sesjami.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Opatowie

( mgr Beata Wrzołek )