artykuł nr 1

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 17 września 2021 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl i www.umopatow.pl, wykaz – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2021 nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 15 8681 - 308.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski