artykuł nr 1

Protokół z dnia 14 grudnia 2021 r.

Protokół z dnia 14 grudnia  2021 r.

z przeprowadzenia konsultacji „Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2022 rok” ogłoszonych Zarządzeniem Nr 107/2021 Burmistrza  Miasta i Gminy Opatów z dnia 22 listopada  2021 r. zgodnie z  uchwałą Nr LIII/441/2010  Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o konsultacjach i projekt programu na 2022 rok zostały zamieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatów na stronie
  2. www.umopatow.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Konsultacjom podlegała całość przygotowanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2022 rok”.

Opinie i wnioski dotyczące przygotowanego projektu programu można było zgłaszać w okresie od22.11.2021 r. do 13.12.2021 r. na załączonym do ogłoszenia formularzu.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły uwagi od żadnej organizacji pozarządowej i innych uprawnionych podmiotów z terenu Miasta i Gminy Opatów
do części czy też całości konsultowanego projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów
na 2022 rok”

Na tym protokół zakończono.

 

Sporządził protokół:

Jarosław Czub

Zatwierdził protokół:

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

Opatów, dni 14.12.2021 r.