artykuł nr 1

W dniu 23 listopada 2022 roku

W dniu 23 listopada 2022 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi i wsparcia finansowego z Gminy Opatów.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie  organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Gminy Iwaniska i Gminy Opatów,

b)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat  za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów,

c) przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku,

d) przystąpienia Gminy Opatów do realizacji programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego,

e) przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów – Projekt I,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów – projekt II,

h) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą  do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2019 roku – Prawo oświatowe,

3. Sprawy różne.