artykuł nr 1

W dniu 22 grudnia 2022 roku

W dniu 22 grudnia 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok,

 b) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022 -2035,

c) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub  rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

2. Przedstawienie projektu budżetu na 2023 rok.

3. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2023 rok.

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035.

5. Sprawy różne.