główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.umopatow.pl


Opatów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatów
Numer ogłoszenia: 6964 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.

·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umopatow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatów. Zamówienie obejmuje Gminę Opatów, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, wszystkie jednostki organizacyjne i instytucje kultury oraz spółkę komunalną. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opatów. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 6) ubezpieczenie NNW sołtysów. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Opatów. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) bezskładkowe ubezpieczenie Zielona karta. Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Opatów. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opatów, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Opatów, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Opatów, dotyczący części III zamówienia; Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia; Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 8: Wykaz zabezpieczeń przeciw kradzieżowych i przeciwpożarowych; Załącznik nr 9: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania). Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej specyfikacji wykaz mienia i osób może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.02.2014 r. mienia i osób według stanu na dzień 31.01.2014 r., w tym nowo zakupionego, według stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. 3.2.2. Przedstawiony w załącznikach do SIWZ przedmiot i zakres zamówienia zostanie zrealizowany przez zamawiającego w sposób pewny, za wyjątkiem konieczności zmiany treści umowy, zgodnie z przewidzianymi w niej okolicznościami i warunkami wprowadzenia zmiany. Umowa będzie realizowana w oparciu o składki i stawki jednostkowe za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe zaproponowane przez wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel. Informacja o wysokości tych środków zostanie przekazana wykonawcom podczas otwarcia ofert. Jednocześnie zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy zastrzega sobie prawo do jednostronnego w ramach prawa opcji rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w kwocie nie większej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Faktyczne potrzeby zamawiającego będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy, w następującym zakresie: - dla części I zamówienia: a) ubezpieczenia nowo nabywanych składników mienia, b) przywrócenia limitów odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka w przypadku ich wyczerpania po wypłacie odszkodowania, c) przywrócenia sum ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych w przypadku ich zmniejszenia po wypłacie odszkodowania, d) zwiększenia sumy ubezpieczenia mienia w związku z jego modernizacją, przeprowadzonymi inwestycjami itp., e) ubezpieczenia nowych osób, f) objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury powołanych przez Zamawiającego. - dla części II zamówienia: a) ubezpieczenia nowo nabywanych pojazdów w zakresie odpowiedzialności cywilnej, lub/i auto casco, lub/i następstw nieszczęśliwych wypadków, lub/i assistance, b) zwiększenia sumy ubezpieczenia pojazdów w związku z ponowną ich wyceną bądź zmianą wyposażenia, c) rozszerzenia zakresu terytorialnego ubezpieczenia auto casco lub/i assistance, d) zwiększenia limitu kilometrów w odniesieniu do usługi holowania pojazdów. - dla części III zamówienia: a) ubezpieczenia nowych osób, które staną się członkami OSP lub MDP, b) ubezpieczenia nowych jednostek OSP lub MDP powołanych przez Zamawiającego. Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka i mienie wskazane w załącznikach do SIWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. Wykonawca akceptuje treść oraz zakres klauzul i definicji podanych w załącznikach do SIWZ. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie - oznacza to, że zapisy SIWZ i umowy zawsze mają bezwzględne pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i zapisami. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian Kodeksu Cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków, stawek i składek rocznych wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku z wyrównaniem okresów wszystkich ubezpieczeń majątkowych oraz możliwością wyrównania okresów ubezpieczeń komunikacyjnych. . Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy. Zamawiający wymaga, aby podmioty objęte postępowaniem nie były zobowiązane do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950). 3.2.11. Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych musi przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami towarzystwa. Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie jest zobligowany do zostania jego członkiem i do wnoszenia opłaty członkowskiej. Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w niniejszej specyfikacji i zawarciu umowy na wykonanie zamówienia, broker będzie nadzorował jej realizację..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·   Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju ubezpieczeń, które obejmuje zakres niniejszego zamówienia. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, w odniesieniu do zamówień uzupełniających zobowiązany jest zastosować stawki jednostkowe i składki zgodne ze złożoną ofertą.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.54.00-7, 66.51.51.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o posiadania zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950), obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950), tj. że posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2 i 3 powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·   1 - Cena - 80

·   2 - Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określona została we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6, 6a i 6b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umopatow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2014 godzina 09:50, miejsce: sekretariat - Urzędu Miasta i Gminy Opatów Plac Obrońców Pokoju 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opatów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółką komunalną.

·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 6) ubezpieczenie NNW sołtysów..

·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.54.00-7, 66.51.51.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4.

·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

·   4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80

o 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Opatów.

·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada) 5) bezskładkowe ubezpieczenie Zielona karta.

·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

·   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Opatów.

·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

·   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Burmistrz Andrzej Chaniecki