główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 9096-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiotem zamówienia jest -Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów, ulica Armii Krajowej o łącznej długości 0,369km oraz modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów, ulica ...
Termin składania ofert: 2015-01-29


Opatów: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatów, ulica Armii Krajowej o łącznej długości 0,369 km oraz w ulicy Starowałowej o łącznej długości 0,272 km.
Numer ogłoszenia: 34898 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9096 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatów, ulica Armii Krajowej o łącznej długości 0,369 km oraz w ulicy Starowałowej o łącznej długości 0,272 km..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zamówienia jest -Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów, ulica Armii Krajowej o łącznej długości 0,369km oraz modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów, ulica Starowałowa o łącznej długości 0,272km Projektowana konstrukcja drogi- ulica Armii Krajowej - warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej 4 cm na powierzchni 2 326,00m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną w ilości średnio 100kg/m2- 48,35t - wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej - na powierzchni 2 326,00m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm , grubość po zagęszczeniu 15cm - zjazdy - na powierzchni 505,00m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm , grubość po zagęszczeniu 10cm - chodniki - na powierzchni 1 196,00m2 - wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 1.196,00m2 - wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 505,00m2 - regulacja pionowa studzienek - roboty ziemne, roboty wykończeniowe, roboty rozbiórkowe Projektowana konstrukcja drogi- ulica Starowałowa - warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej 4 cm na powierzchni 1 388,00m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną w ilości średnio 100kg/m2 - 243,65t - wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej - na powierzchni 1 388,00m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm , grubość po zagęszczeniu 15cm - zjazdy - na powierzchni 378m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm , grubość po zagęszczeniu 10cm - chodniki - na powierzchni 1.006,00m2 - wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 1.006,00m2 - wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 378,00m2 - regulacja pionowa studzienek - roboty ziemne, roboty wykończeniowe, roboty rozbiórkowe Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót i dokumentacja techniczna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.33.30-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   A-ZET KONKRET Grzegorz Sałagaj, Wola Mielecka 208, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 611344,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 489220,63

· Oferta z najniższą ceną: 489220,63 / Oferta z najwyższą ceną: 821838,03

· Waluta: PLN.

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki