główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Opatów, dnia 29.05.2015r

 

ID-III.271.7.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.7.2015

Nazwa zadania:  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów ”.

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa  ul. Zawodzie 16  Oddział  w Ostrowcu Św.  

 27-400 Ostrowiec św.  ul. Gulińskiego 13A

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 08.06.2015r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa –  REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa  ul. Zawodzie 16  Oddział  

  w Ostrowcu Św.    

  adres -   27-400 Ostrowiec św.  ul. Gulińskiego 13A

  liczba pkt w kryterium cena– 96  

     liczba pkt w kryterium dodatkowy odbiór odpadów wielo gabarytowych – 2 pkt

  łączna liczba pkt - 98

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 7 dni od dnia przesłania niniejszego  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)

 

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki

 

Oprac. E. Zaczkiewicz