główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr. 62 poz. 627 / Urząd Miasta i Gminy Opatów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się e Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie zamieszczono:

1 / wniosek POLKOMTEL S.A. w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 reprezentowanego przez pełnomocnika wnioskodawcy mgr inż. Witolda Rogóż dyrektora " Geoprojekt" - Kielce ul. Zagnańska 27 25 - 528 Kielce o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji telefonii komórkowej PLUS - GSM Nr.BT- 1745 " Opatów" na istniejącym budynku wraz z kontenerem i instalacją zasilającą zlokalizowanym w Opatowie przy ul Sienkiewicza nr. 17 na działce nr 671 / 2 w Opatowie.

2 / raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Każdy ma prawo:

1 / żądać udostępnienia przedmiotowego wniosku w trybie i na zasadach określonych w Rozdziale 1 Działu IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr. 62 poz. 627 /,

2 / składania wniosków w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przedmiotowego wniosku w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

Uwagi i wnioski można składać pisemnie lub ustnie do protokółu w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów od poniedziałku do piątku , w godzinach od 7,00 do 13,00 we wtorek od 8,00 do 16,00

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
/-/ Krystyna Kielisz
Opracowanie: Stanisław Piątkiewicz