główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kanalizacji deszczowej O 300,400,450,500 mm , dł. 847,50 m wraz ze studzienkami rewizyjnymi i systemem podczyszczania wód w ul. Sempołowskiej w Opatowie na działkach o nr 617,624,625.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krystyna Kielisz
Opracowanie: Renata Kania