główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 26 października 2007 roku

Opatów, dn. 17.10.2007 r.

 

Zaproszenie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 26 października  2007 roku  (tj. piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja o stanie opieki medycznej na terenie Miasta i Gminy Opatów z uwzględnieniem placówek niepublicznych.

  - dyskusja

4. Informacja dotycząca możliwości wykorzystania funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  - dyskusja

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy dotyczące analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2006 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok,

b) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok,

c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok,

d) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok,

e) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/130 stanowiącej własność Gminy Opatów,

f) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/131 stanowiącej własność Gminy Opatów,

g) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/132 stanowiącej własność Gminy Opatów,

h) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/133 stanowiącej własność Gminy Opatów,

i) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/134 stanowiącej własność Gminy Opatów,

 j) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/135 stanowiącej własność Gminy Opatów,

k) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem,  oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/136 stanowiącej własność Gminy Opatów,

l) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/137 stanowiącej własność Gminy Opatów,

m) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/138 stanowiącej własność Gminy Opatów,

n) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/139 stanowiącej własność Gminy Opatów,

o) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/140 stanowiącej własność Gminy Opatów,

p) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/141 stanowiącej własność Gminy Opatów,

r) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencję 2008 - 2011 roku.

 

7. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza  Miasta i Gminy Opatów w okresie międzysesyjnym.

 

8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.

 

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

  Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

/Dariusz Bińczak/