główna zawartość
artykuł nr 1

I N F O R M A C J ABurmistrza Miasta i Gminy Opatów

I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. )

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 23 marca 2009 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów , wykazy  Nr  310/2009, 311/2009, 313/2009, nieruchomości przeznaczonych do zbycia i wydzierżawienia.

Wykazy zostaną wywieszone na okres 21 dni.
 

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 015 8681 - 311.