artykuł nr 16

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umopatow.pl Opatów: Termomodernizacja budynku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska. Numer ogłoszenia: 169494 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Remont amfiteatru wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie . Numer ogłoszenia: 145638 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 18

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Odbudowa drogi gminnej Gołoszyce Niższe -Zochcinek od km 2+000 do km 3+400 dł. 1.400 mb gmina Opatów. Numer ogłoszenia: 140628 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 19

Ogłoszenie o zamówieniu

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http:// simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) na udzielenie kredytu długoterminowego dla gminy Opatów do wysokości 2.660.000 zł.
artykuł nr 20

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Termomodernizacja budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola Publicznego w Opatowie Numer ogłoszenia: 92144 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane