artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Opatów w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami/zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i adaptację budynku po Bibliotece Publicznej przy ul. L. Czarnego 6 oraz budynku po byłym areszcie przy ul. Sienkiewicza 5 na cele mieszkaniowe.
artykuł nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Opatów w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm./ zaprasza do złożenia oferty na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz kosztorysu szacunkowego i studium wykonalności zgodnie z instrukcją sporządzania Studium Wykonalności i instrukcją wypełniania załączników w ramach osi prioryte...
artykuł nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Opatów w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami/ serdecznie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla 54 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów.