artykuł nr 16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500030493-N-2017 z dnia 19-09-2017 r. Gmina Opatów: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalno-komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej w Opatowie ul. Sienkiewicza OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 8.09.2017r RMKG-XII.271.4.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.4.2017 Nazwa zadania „ Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalno-komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej 27-500 Opatów ul. Sienkiewicza 5.”
artykuł nr 18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500025388-N-2017 z dnia 08-09-2017 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358023T Nikisiałka Duża – Wąworków od km 0+000 do km 2+300 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Opatów, dnia 31.08.2017r

RMKG-XII.271.6.2017


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.6.2017

Nazwa zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 358023T Nikisiałka Duża – Wąworków  od  km 0+000 do km 2+300”

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:


Przedsiębiorstwo  Drogowe  Sp. z o.o. DYLMEX_INWESTYCJE Sp.K 28-200 Staszów ul.

Rakowska 33

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

   liczbę punktów  .

   Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 07.09.2017r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa- Przedsiębiorstwo Drogowe  Sp. z o.o. DYLMEX_INWESTYCJE Sp.K

  adres - 28-200 Staszów ul. Rakowska 33      

  liczba pkt w kryterium cena–   60  

          liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

 łączna liczba pkt – 100

  2) Nazwa-  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojas

  adres  - 27-670 Łoniów Piaseczno 44

  liczba pkt w kryterium cena– 57,22  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 97,22

  3) Nazwa-  Aglet Sp. z o.o.

  adres –  00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31

  liczba pkt w kryterium cena–  47,12  

       liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 87,12  

4) Nazwa-  PBI Infrastruktura S.A.

  adres – 23-200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E

  liczba pkt w kryterium cena– 44,93    

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 84,93

5) Nazwa-  BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.

  adres – 27-215 Wąchock ul. Św. Rocha 31

  liczba pkt w kryterium cena– 42,21

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 82,21

   6) Nazwa- TRAKT S.A

  adres –   Górki Szczukowskie 1 26-065 Piekoszów

  liczba pkt w kryterium cena– 39,30  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 79,30


Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)

 


 

Oprac. E. Zaczkiewicz

artykuł nr 20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opatów 21.08.2017r RMKG-XII.271.5.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RMKG-XII.271.5.2017 Nazwa zadania: „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej. „