artykuł nr 16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY / ZAPYTANIE OFERTOWE

artykuł nr 17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 51 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Opatów współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
artykuł nr 18

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustaw z dnia 11 września 2019r  Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2021 r, poz.1129 z p. zm.)

 

Wykonanie dokumentacji projektowej - Programu funkcjonalno – użytkowego na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała

artykuł nr 19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Odbudowa basenu wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy rzece Kania” w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Opatowa”
artykuł nr 20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dn. 14.01.2022 r.

Or.I.271.1.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na realizację zadania „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Opatów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu w roku szkolnym 2021/2022  w okresie od 31 stycznia 2022 roku  do 24 czerwca 2022 roku”.

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:

„ATS” Auto Transport Serwis, Andrzej Koseła, Wąworków 9, 27-500 Opatów.

Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana do realizacji zadania.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski