artykuł nr 1

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów Tel. 0-15 86 81 311, fax 86 84 647 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Przebudowa – remont dróg gminnych we wsiach: Czerników Opatowski, Karwów, Lipo
artykuł nr 2

O G Ł O S Z E N I E

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Remont i modernizację stołówki szkolnej
artykuł nr 3

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł A S Z A P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y Dostawę stylowego oświetlenia ulicznego wraz z elementami małej architektury. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 16 w godz. 7.00
artykuł nr 4

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicach Ogrodowa i Wąska w Opatowie
artykuł nr 5

Ogłoszenie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Budowę odcinka sieci linii elektrycznej napowietrznej n/n oświetlenia drogowego w ul. Legionów w Opatowie oraz zabudowa oświetlenia ulicznego –szt.8 na istniejących słupach linii elektrycznej n/n w miejscowości