artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE


na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, utworzeniu portalu internetowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie i zamieszczeniu go na hostingu Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Zamawiający:
Gmina Opatów
Pl. Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
NIP: 863-15-38-233

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50 000 zł netto prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na łata 2014- 2020 oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu postępowania określający zasady wydatkowania środków finansowych o wartości nie przekraczającej  kwoty 130.000 zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w sekcji do pobrania.

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę tuszy i tonerów dla Gminy Opatów na rok 2023" Część III.

Opatów 05.01.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

„Dostawę tuszy i tonerów dla Gminy Opatów na rok 2023"

Część III.

Gmina Opatów zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego zostało złożone 8 ofert.

Została wybrana oferta:

REM COMPUTERS Aldona Szkobel, ul. 11-go Listopada 61/2, 91-370 Łódź na kwotę brutto 7 415,06z1

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa do dnia 13.01.2023r.

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę artykułów biurowych dla Gminy Opatów na rok 2023" Część I.

Opatów 05.01.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

„Dostawę artykułów biurowych dla Gminy Opatów na rok 2023"

Część I.

Gmina Opatów zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego zostały złożone 2 oferty.

Została wybrana oferta:

SIGNAL Sp. Z.0.0 Sp. K HURTOWNIA PAPIERNICZA

ul. J. Kilińskiego 35b, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę

brutto 49 548,08 zł

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa do dnia 13.01.2023r.

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę środków czystości dla Gminy Opatów na rok 2023" Część II.

Opatów 05.01.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

„Dostawę środków czystości dla Gminy Opatów na rok 2023"

Część II.

Gmina Opatów zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego została złożona 1 oferta.

Została wybrana oferta:

SIGNAL Sp. Z.0.0 Sp. K HURTOWNIA PAPIERNICZA ul. J. Kilińskiego 35b, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę brutto 13 497,54z1

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa do dnia 13.01.2023r.

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski