artykuł nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego - technicznego - zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kamperowego”
artykuł nr 7

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania: „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Opatów do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu w roku szkolnym 2023/2024”
artykuł nr 8

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 9

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opatów, 19.07.2023 r.

 

Or.VI.042.2.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

 

  1. Zamawiający:

Gmina Opatów
Pl. Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
NIP: 863-15-38-233

  1. Tryb postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
50 000 zł netto prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na łata 2014- 2020 oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu postępowania określający zasady wydatkowania środków finansowych o wartości nie przekraczającej  kwoty 130.000 zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w sekcji do pobrania.

artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Opatów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustaw z dnia 11 września 2019r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1710 z p. zm.) na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów”