artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na: usługi urbanistyczne dla terenów zlokalizowanych na obszarze Miasta i Gminy Opatów w 2024 roku.