artykuł nr 1

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCIDODATKU...

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 402) wysokość dodatku energetycznego wypłacanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej* uległa zmianie i od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:
artykuł nr 2

Informacja w sprawie zmiany wysokości...

Od 1 stycznia 2019r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583 zł miesięcznie.
artykuł nr 3

Zmiana wysokości świadczeń i kryteriów dochodowych w pomocy społecznej

Załączniki:
Infortamacja (*.doc)18 KB
artykuł nr 4

I N F O R M A C J AZmiany dotyczące odpłatności za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- pomoc wynikająca z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2017r.,
poz. 1769 z późn.zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2017r., poz. 882 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189,
poz. 1598 z późn. zm) 

 1. Zarządzeniem Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia
6 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze  zatwierdzony został koszt kalkulacyjny
1 godziny pracy opiekunki w kwocie 22,53zł.  za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.
Jeżeli wyliczona kwota odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest niższa od kwoty 20zł opłaty za usługi nie pobiera się.

2. Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 6 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki zatwierdzony został koszt kalkulacyjny 1 godziny pracy opiekunki w kwocie 19,90zł. za 1 godzinę usług opiekuńczych.

3. Procent odpłatności za 1 godzinę usług uzależniony jest od  posiadanego dochodu przez osobę i  sytuacji rodzinnej. Dochód osoby odnoszony jest do wielokrotności kryterium dochodowego osoby samotnie  gospodarującej  (634zł.) lub kryterium dochodowego osoby
w rodzinie (514zł.) , stąd inna kwota odpłatności za usługi  w przypadku osób samotnych oraz osób w rodzinie.
Nowe koszty 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  wprowadzone  zostały z dniem 1 lipca 2018r.
Pozostałe zasady korzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nie uległy zmianie.

artykuł nr 5

INFORMACJA DOT. PROGRAMU "DOBRY START"

Z dniem 1 czerwca 2018r. wszedł w życie rządowy program „Dobry start” ustanowiony uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) Na podstawie programu rodziny otrzymają raz w roku 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym za względu na miejsce zamieszkania osoby ubie...