artykuł nr 1

Informacja

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizując obowiązek informacyjny, przekazuje opiekunom osób niepełnosprawnych otrzymujących świadczenia opiekuńcze dla opiekunów osób niepełnosprawnych następujące informacje:
  • Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18 roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego.
  • Osoba pobierająca obecnie świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.
  • Opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach , który będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, uzyska możliwość podwyższenia wysokości świadczenia pielęgnacyjnego o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna
o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.
  • Przepisy przejściowe zawarte w ustawie regulują ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie obecnych przepisów i warunków zachowują prawa do tych świadczeń po 31 grudnia 2023 r. Osoby, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym albo od dnia wejścia w życie ustawy, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego – zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.
  • Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna nie przysługują opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające.
  • Złożenie przez osobę wymagająca opieki wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.
  • Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznany/wypłacony opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranym podlegającym zwrotowi wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.
  • Osoba z niepełnosprawnościami, składając wniosek w ZUS o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do dotrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstanie nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.
  • W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna zachowuje do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki, prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo do zasiłku dla opiekuna, chyba że zgon osoby wymagającej opieki nastąpił przed dniem 1 stycznia 2024 r.
  • Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, nie traci prawa odpowiednio do:
1) świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 .o świadczeniach rodzinnych.
2) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
3) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, pomimo podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustalenia tej osobie prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie
z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. W tym przypadku (tzn. art. 63 ust. 12 ustawy) – wójt nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie
Plac Obrońców Pokoju 34,27-500 Opatów od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00, oraz pod numerem tel. 15-8681-302.

artykuł nr 2

Informacje o zmianach w „ustawie covidowej”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje o zmianach w „ustawie covidowej”.
W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023 r. ustawy z dnia 09 marca 2023r.  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 852) informujemy:
Zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy uchyla się art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczący przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.
Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, wprowadzono następujące etapy wygaszania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h, którego okres ważności:
1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r., – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2023 r. jednakże przepisy dot. m.in.: ważności orzeczeń
(tj. art. 10; art. 23-24) wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r.
Osoby, które mają decyzje zamienne w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego wydane na podstawie wcześniejszej „ustawy covidowej” - obecnie zmienionej, muszą złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie nowego orzeczenia.

artykuł nr 3

Zawiadomienie

Opatów dn. 17.03.2022r.

PS.72.2.3.10.2023


Z A W I A D O M I E N I E
o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
dotyczące złożonych wniosków o refundację podatku VAT

Zgodnie z art. 36, art. 49 § 2, 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022. poz. 2000  z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 18, art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687 z późn. zm.) w związku z Upoważnieniem Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 20.01.2023r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia postępowań z zakresu ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbierania oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną, weryfikacji wniosków, ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu o którym mowa w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku  w sprawach wszczętych od 20 lutego 2023 o przyznanie refundacji podatku VAT - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

z a w i a d a m i a, że
nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym 30-dniowym terminie.

Wypłata dodatku stanowiącego refundację podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie Opatów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Świętokrzyskiego.
Gmina Opatów złożyła zapotrzebowanie na środki jw. w wyznaczonym przez wojewodę terminie. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność).
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

Załączniki:
Zawiadomienie664 KB
artykuł nr 4

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCIDODATKU...

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 402) wysokość dodatku energetycznego wypłacanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej* uległa zmianie i od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:
artykuł nr 5

Informacja w sprawie zmiany wysokości...

Od 1 stycznia 2019r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583 zł miesięcznie.