artykuł nr 1

Zawiadomienie

Opatów dn. 17.03.2022r.

PS.72.2.3.10.2023


Z A W I A D O M I E N I E
o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
dotyczące złożonych wniosków o refundację podatku VAT

Zgodnie z art. 36, art. 49 § 2, 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022. poz. 2000  z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 18, art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687 z późn. zm.) w związku z Upoważnieniem Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 20.01.2023r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia postępowań z zakresu ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbierania oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną, weryfikacji wniosków, ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu o którym mowa w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku  w sprawach wszczętych od 20 lutego 2023 o przyznanie refundacji podatku VAT - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

z a w i a d a m i a, że
nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym 30-dniowym terminie.

Wypłata dodatku stanowiącego refundację podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie Opatów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Świętokrzyskiego.
Gmina Opatów złożyła zapotrzebowanie na środki jw. w wyznaczonym przez wojewodę terminie. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność).
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

Załączniki:
Zawiadomienie664 KB
artykuł nr 2

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCIDODATKU...

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 402) wysokość dodatku energetycznego wypłacanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej* uległa zmianie i od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:
artykuł nr 3

Informacja w sprawie zmiany wysokości...

Od 1 stycznia 2019r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583 zł miesięcznie.
artykuł nr 4

Zmiana wysokości świadczeń i kryteriów dochodowych w pomocy społecznej

Załączniki:
Infortamacja (*.doc)18 KB
artykuł nr 5

I N F O R M A C J AZmiany dotyczące odpłatności za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- pomoc wynikająca z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2017r.,
poz. 1769 z późn.zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2017r., poz. 882 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189,
poz. 1598 z późn. zm) 

 1. Zarządzeniem Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia
6 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze  zatwierdzony został koszt kalkulacyjny
1 godziny pracy opiekunki w kwocie 22,53zł.  za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.
Jeżeli wyliczona kwota odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest niższa od kwoty 20zł opłaty za usługi nie pobiera się.

2. Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 6 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki zatwierdzony został koszt kalkulacyjny 1 godziny pracy opiekunki w kwocie 19,90zł. za 1 godzinę usług opiekuńczych.

3. Procent odpłatności za 1 godzinę usług uzależniony jest od  posiadanego dochodu przez osobę i  sytuacji rodzinnej. Dochód osoby odnoszony jest do wielokrotności kryterium dochodowego osoby samotnie  gospodarującej  (634zł.) lub kryterium dochodowego osoby
w rodzinie (514zł.) , stąd inna kwota odpłatności za usługi  w przypadku osób samotnych oraz osób w rodzinie.
Nowe koszty 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  wprowadzone  zostały z dniem 1 lipca 2018r.
Pozostałe zasady korzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nie uległy zmianie.