artykuł nr 1

dane

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie został powołany Uchwałą Nr IX/44/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 7 marca 1990r. Jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Opatów, a siedzibą budynek Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Podstawę przyznawania świadczeń o charakterze finansowym, niefinansowym, środowiskowym i instytucjonalnym stanowi Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz inne przepisy prawa i akty wykonawcze.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizuje także szereg zadań zleconych przez administrację rządową z zakres wspierania rodziny m.in. wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, rodzicielskich, alimentacyjnych.

DANE ADRESOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

woj. świętokrzyskie

TELEFONY

Kierownik: 158682648, 158681305

Pracownicy socjalni, 158681329

świadczenia rodzinne: 158681302

Fundusz alimentacyjny: 158681302

Świadczenie wychowawcze (500+): 158681330

Dobry start (300+): 158681330

Karta Dużej Rodziny: 158681330

Księgowa, informatyk: 158681304

FAX

158682648

e-mail

ops.opatow@pro.onet.pl,

Skrzynka podawcza

Adres naszej skrzynki podawczej na platformie E-PUAP
adres: /8f763qeqp1/skrytka

e-Doręczenia: AE:PL-67987-91955-GBJUW-34