artykuł nr 6

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

artykuł nr 7

Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 przez Radę Miejską w Opatowie.

Opatów dn. 23.06.2022r.

 

Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 przez Radę Miejską w Opatowie.

 

Realizując dyspozycję wynikającą  z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. z 2018r. poz. 870 ) informuję, że do Rady Miejskiej w Opatowie w roku 2021 wpłynęły dwie petycje:

1. Dotycząca przygotowania przez samorząd gminy komunikatu, uchwały, pakietu profilaktycznego dla osób starszych.

 

Petycja została wycofana przez podmiot wnoszący.

 

2. Dotycząca ogłoszenia roku 2022 w mieście Opatów Rokiem Władysława Bartoszewskiego – Rokiem Przyzwoitości.

 

Rada Miejska w Opatowie nie uwzględniła niniejszej petycji podejmując  uchwałę Nr XXXVIII/340/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego.

 

Sekretarz Gminy

Hubert Dziadczykowski

artykuł nr 8

w sprawie zmiany uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza

artykuł nr 9

PROŚBA W SPRAWIE OGŁOSZENIA W ROKU 2022 ROKIEM WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO

artykuł nr 10

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Radę Miejską w Opatowie

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Radę Miejską w Opatowie

 

Realizując dyspozycję z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
( Dz. U. z 2018r. poz. 870) informuje się, że Rada Miejska w Opatowie w 2020 roku rozpatrzyła dwie petycje:

 

 

Lp.

 

Przedmiot petycji

 

 

Sposób załatwienia petycji

 

1.

 

Petycja z dnia 18.11.2019r. przesłana pocztą elektroniczną za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego ( data wpływu 25.11.2019r.). Podmiot wnoszący petycję - Pani Renata Sutor. Petycja  złożona w interesie publicznym,
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

 

 

Rada Miejska w Opatowie podjętą uchwałą Nr XIX/162/2020 z dnia 30.01.2020r. złożonej petycji nie uwzględniła.

 

Odpowiedź Petycjodawcy przesłano  pocztą tradycyjną pismem znak:
Or-IV.P.1510.P.1.2020 z dnia 4.02.2020r.

 

2.

 

Petycja z dnia 24.03.2020r. ( data wpływu 25.03.2020r.). Podmiot wnoszący petycję - Koalicja Polska Wolna od 5G. Petycja dotyczy - przyjęcia uchwały przez Radę Miasta/Gminy w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

 

Petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia
11 lipca 2018r. o petycjach
( Dz.U. z 2018r. poz. 870).

W związku z powyższym petycja pozostaje bez rozpoznania.

 

Odpowiedź  Petycjodawcy przesłano drogą elektroniczną pismem znak: Or-IV.P.1515.P.1.2020 z dnia 10.06.2020r.

 

 

Dostępne podkategorie:
Informacja zbiorcza o petycjach