artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

28 maja 2024r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego: 

dostawa „opasek bezpieczeństwa"- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta i Gminy Opatów powyżej 60 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

 

Na zapytanie ofertowe wysłane do trzech podmiotów:

HRP Care Sp z o. o. ul. Kilińskiego 185 90-348 Łódź;

Novamed.pl S.A. ul. S. Kopcińskiego 62D 90-032 Łódź;

Falck Medycyna Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.

w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożona przez :

HRP Care Sp z o. o. ul. Kilińskiego 185 90-348 Łódź;

Novamed.pl S.A. ul. S. Kopcińskiego 62D 90-032 Łódź;


 

Tut. Ośrodek podpisze umowę z HRP Care Sp z o. o. ul. Kilińskiego 185 90-348 Łódź.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza (na podstawie złożonej oferty uzyskała największą liczbę punktów) oraz odpowiada kryterium odnoszącym się do przedmiotu zamówienia.

Kierownik OPS w Opatowie

mgr Dominika Kędziora

 

artykuł nr 2

OFERTA PRACY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym w ich miejscu zamieszkania.
Opieka wytchnieniowa  realizowana w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” –dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024r.


Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zakres czynności, rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie  uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności.

 Poszukiwana  jest osoba:

- posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy,
lub
- posiadająca, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. (posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym)

Nadmienia się, iż planowane jest zawarcie umowy-zlecenia z oferentem.
Szczegóły zatrudnienia do uzgodnienia.
Bliższe informacje uzyskać można w tut. Ośrodku pod nr tel.: 015 868 2 648, 015 8681 305
Oferty należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie do dnia 19 lutego 2024r.

Kierownik OPS w Opatowie
mgr Dominika Kędziora

 

Załączniki:
Klauzula informacyjna18 KB
artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

28 grudnia 2023r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego:
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych wskazanych przez OPS Opatów
w okresie I – V 2024r. i IX – XII 2024r.
 
Na zapytanie ofertowe wysłane do trzech podmiotów:
1. Bar u Reni, ul. Lubelska 8, 27 – 500 Opatów;
2. Bar Uniwersalny, ul. Kościuszki 60, 27 – 500 Opatów;
3. Restauracja Żmigród PHU FORTIS, Pl. Obrońców Pokoju 25, 27 – 500 Opatów
w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez :
  1. Bar „Uniwersalny”- Zofia Kocznur, ul. T. Kościuszki 60, 27 – 500 Opatów.

Tut. Ośrodek podpisze umowę z Barem „Uniwersalnym”- Zofii Kocznur w Opatowie.
Wybrana oferta jest korzystna i odpowiada kryterium odnoszącym się do przedmiotu zamówienia.


Kierownik OPS w Opatowie
mgr Dominika Kędziora

artykuł nr 4

OFERTA PRACY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym w ich miejscu zamieszkania.
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego:

Przygotowanie posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Dziecięcy Raj”
w Kobylanach, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nasze Kobylany” korzystających
z pomocy państwa w zakresie dożywiania w okresie I – XII 2023r.

Na zapytanie ofertowe wysłane do trzech podmiotów:
1. Bar u Reni, ul. Lubelska 8, 27 – 500 Opatów;
2. Bar Uniwersalny, ul. Kościuszki 60, 27 – 500 Opatów;
3. Restauracja Żmigród, Pl. Obrońców Pokoju 25, 27 – 500 Opatów

w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez :
1.  „Bar u Reni” ul. Lubelska 8, 27 – 500 Opatów.

Tut. Ośrodek podpisze umowę z „Bar u Reni” Sławomira Masternaka w Opatowie.
Wybrana oferta jest korzystna i odpowiada kryterium odnoszącym się do przedmiotu zamówienia.

Kierownik OPS w Opatowie
mgr Dominika Kędziora