artykuł nr 51

Uchwała Nr XLIII/324/2006

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw przeprowadzonych w 2006 roku
artykuł nr 52

Uchwała Nr XLIII/323/2006

w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
artykuł nr 53

Uchwała Nr XLIII/322/2006

w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 54

Uchwała Nr XLII/315/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok
artykuł nr 55

Uchwała Nr XLI/305/2006

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Opatów w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach