artykuł nr 46

Uchwała Nr XLV/329/2006

w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
artykuł nr 47

Uchwała Nr XLIII/319/2006

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność Gminy Opatów, oraz sto
artykuł nr 48

UCHWAŁA Nr XLV/328/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
artykuł nr 49

Uchwała Nr XLI/302/2006

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów za rok 2005.
artykuł nr 50

UCHWAŁA Nr XLV/328/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.