artykuł nr 36

Uchwała Nr XX/153/2004

w sprawie amian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok
artykuł nr 37

Uchwała Nr XX/152/2004

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczona wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów, oraz stosowania dopłat do ceny wody dla taryf
artykuł nr 38

Uchwała Nr XX/151/2004

w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Opatów.
artykuł nr 39

Uchwała Nr XIX/150/2004

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
artykuł nr 40

Uchwała Nr XIX/149/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opatów.