artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVIII/281/2005

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXVIII/280/2005

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXVIII/279/2005

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXVIII/278/2005

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr XXXVIII/277/2005

w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.