artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIV/268/2008

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIV/267/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIV/266/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIII/265/2008

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki na Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2009 - 2012.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIII/264/2008

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.