artykuł nr 56

Uchwała Nr LIII/441/2010

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
artykuł nr 57

Uchwała Nr LIII/440/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2010 rok".
artykuł nr 58

Uchwała Nr LIII/439/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 59

Uchwała Nr LIII/438/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 60

Uchwała Nr LIII/437/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok