artykuł nr 91

Uchwała Nr XLIX/406/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 92

Uchwała Nr XLIX/405/2010

w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu krótkoterminowego
artykuł nr 93

Uchwała Nr XLIX/404/2010

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów, oraz stosowania dopłat do ceny wody ...
artykuł nr 94

Uchwała Nr XLIX/403/2010

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2010 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 95

Uchwała Nr XLIX/402/2010

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2010 Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie.