artykuł nr 6

Informacja

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz
artykuł nr 7

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 8

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 13...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowiezwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień13 października 2010 roku (tj. środa) o ...
artykuł nr 9

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 10

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów