artykuł nr 26

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
artykuł nr 27

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program Odnowy Miejscowości Zochcinek".
artykuł nr 28

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Miasta i Gminy Opatów Na Lata 2010 - 2032"
artykuł nr 29

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Rewitalizacji Opatowa 2009-2013 i na lata następne.
artykuł nr 30

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień