artykuł nr 36

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 8 marca 2010 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów , wykaz Nr 460/2010, 461/2010, 462/2010 nieruchomości przeznaczonych do
artykuł nr 37

Zapotrzebowanie na kredyt krótkoterminowy

artykuł nr 38

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 l
artykuł nr 39

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o...

artykuł nr 40

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości do...