artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/108/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatk.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVII/107/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011-2024
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVII/106/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVI/105/2011

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opatów.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVI/104/2011

w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.