artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY...

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OPATÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 ROKU”.
artykuł nr 2

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 grudnia 2012 roku (tj. piątek ) o ...
artykuł nr 3

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 12...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 12 grudnia 2012 roku (tj. środa ) o g...
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na członków komisji...

artykuł nr 5

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
 
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 26 listopada 2012 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, wykazy – załączniki Nr 1 do zarządzeń Nr 297/2012, 298/2012, nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży.
Wykazy zostaną wywieszone na okres 21 dni.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 015 8681 - 311.