artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIII/241/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 - 2024
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIII/240/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIII/239/2012

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIII/238/2012

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIII/237/2012

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty