artykuł nr 61

Uchwała Nr XXVI/181/2012

w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie
artykuł nr 62

Uchwała Nr XXVI/180/2012

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
artykuł nr 63

Uchwała Nr XXVI/179/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 64

Uchwała Nr XXVI/178/2012

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
artykuł nr 65

Uchwała Nr XXVI/177/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2011 rok