artykuł nr 11

Uchwała Nr XXXII/231/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 - 2024
artykuł nr 12

Uchwała Nr XXXII/230/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 13

Uchwała Nr XXXI/229/2012

w sprawie zgłoszenia kandydatury przedstawiciela Gminy Opatów na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opatowie.
artykuł nr 14

Uchwała Nr XXXI/228/2012

w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
artykuł nr 15

Uchwała Nr XXXI/227/2012

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Opatów na lata 2013 - 2017