artykuł nr 16

Uchwała Nr XXXI/226/2012

w sprawie sprawozdania z przebiegu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2007 - 2015
artykuł nr 17

Uchwała Nr XXXI/225/2012

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opatów na lata 2013 - 2017
artykuł nr 18

Uchwała Nr XXXI/224/2012

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
artykuł nr 19

Uchwała Nr XXXI/223/2012

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2013 rok".
artykuł nr 20

Uchwała Nr XXXI/222/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.