artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 412/2013

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 433/2013

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 432/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/3, położonej w Opatowie.
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 429/2013

w sprawie zarządzenia wyborów do organu jednostki pomocniczej Gminy Opatów - sołtysa w sołectwie Karwów.
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 428/2013

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów dowozu dzieci do szkół w publicznycm transporcie regularnym na dany rok szkolny wyłonionych w przetargu nieograniczonym.