artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY...

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI„ PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OPATÓWZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2012 ROKU”.
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE

 ID.II.6733.13.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że  na żądanie   Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 40(mm), L=29,0 (m) wraz z przyłączem gazu PE Dn 25(mm) L=2,0(m) do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid: 179/5 przebiegającej przez działki  152/7,1989 w Opatowie.

 

Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia  obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy (w godzinach pracy urzędu), oraz  wnieść ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie pok nr 24.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
 


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami)BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIEPodaje do wiadomości, że w dniu  27.12.2013 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.12.2013 dla inwestycji polegającej na odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla obiektów Rudniki i Modliborzyce w zlewni rzeki Modliborki w  miejscowości Kobylany  na działkach o nr ewid: 60/3, 61, 62/1, 76, 707/1

Wnioskodawca: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce


 


Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki  

 
ID.II.6733.12.2013  

 

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

 

Podaje do wiadomości, że w dniu  27.12.2013 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.14.2013 dla inwestycji polegającej na

 

przebudowie obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JNI):30000604 w km 8+630 w ciągu drogi powiatowej nr 0726T w miejscowości Lipowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0726T relacji Granica powiatu – Grocholice – Małoszyce – Podole - Opatów od km 4+730 do km 11+108 na odcinku o łącznej długości 6,378 km na działkach ewidencyjnych nr:22/1, 54/1, 308/1, 217/1 i 407/2 w m. Podole,  9/1, 95/2 w m. Lipowa, 491 w m. Kornacice, 262/1, 262/2, 262/3 i 1989 w Opatowie

 

Wnioskodawca: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów


   Burmistrz  Miasta i Gminy
  /-/ Andrzej Chaniecki    ID.II.6733.14.2013  

 

artykuł nr 5

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 19...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 19 grudnia 2013 roku (tj. czwartek ) o godz....