artykuł nr 6

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE


Podaje do wiadomości, że na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JNI):30000604 w km 8+630 w ciągu drogi powiatowej nr 0726T w miejscowości Lipowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0726T relacji Granica powiatu –Grocholice – Małoszyce - Podole-Opatów od km 4+730 do km 11+108 na odcinku o łącznej długości 6,378 km na działkach ewidencyjnych nr:22/1,54/1,308/1,217/1 w m. Podole, 9/1, 95/2, 407/2 w m. Lipowa, 491 w m. Kornacice, 262/1,262/2,262/3 i 1989 w Opatowie

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie Pl. Obr. Pokoju 34 pok. nr 24
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki
 

ID.II.6733.14.2013

artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na członków komisji...

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych gminy realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
artykuł nr 9

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 27...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 roku, Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 27 listopada 2012 roku (tj. środa ) o god...
artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE