artykuł nr 66

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z...

artykuł nr 67

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 68

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 stycznia 2013 roku (tj. środa ) ...