artykuł nr 21

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 22

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 23

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 24

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. z późniejszymi zmianami)
artykuł nr 25

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 20...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm. /,Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 20 września 2013 roku ( tj. piątek ) o godz. 1100w sal...